Regulamin korzystania z usługi

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej – „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu SprawdzAUTO.pl (dalej – „SprawdzAUTO.pl”) oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników SprawdzAUTO.pl, a także inne postanowienia.

1.2. SprawdzAUTO.pl jest zarządzane i administrowane przez cV Group UAB, osobę prawną wpisaną do rejestru pod numerem 303134915, Visorių 2-307, Wilno (dalej – „Usługodawca”).

1.3. Użytkownicy SprawdzAUTO.pl mają możliwość otrzymania raportu zawierającego informacje o historii pojazdu (dalej – „Raport”), a także korzystania z innych usług świadczonych w serwisie SprawdzAUTO.pl w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. Użytkownikiem SprawdzAUTO.pl jest osoba, która zamówiła Raport lub która w inny sposób korzysta z SprawdzAUTO.pl (dalej – „Użytkownik”). Na potrzeby niniejszego Regulaminu usługi (dalej – „Usługi”) obejmują wszelkie czynności wykonywane przez Użytkownika w SprawdzAUTO.pl, w tym między innymi: zamawianie i przesyłanie Raportów, czytanie publikowanych informacji, składanie, wysyłanie i odbieranie pytań, wszelkiego rodzaju informacji i/ lub danych (dalej – „Usługi”). Niektóre usługi dostępne w SprawdzAUTO.pl są świadczone na rzecz Użytkownika odpłatnie (dalej – „Usługi Płatne”). Warunki korzystania z Usług płatnych są podawane przed zamówieniem Usługi Płatnej. Wszelkie odniesienia do „Usług” odnoszą się dalej do wszystkich Usług, w tym Usług Płatnych, a wszelkie odniesienia do „Usług Płatnych” odnoszą się tylko do tych Usług, za które Użytkownik uiszcza opłatę.

1.4. Korzystając ze SprawdzAUTO.pl, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i zgadza się na związanie nim w każdy sposób i w każdej formie. Osoby, które nie zgadzają się z którymkolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie mają prawa do korzystania ze SprawdzAUTO.pl.

1.5. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Usług świadczonych w SprawdzAUTO.pl oraz ich cennika, a także wszelkich postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Poprzez dalsze korzystanie z SprawdzAUTO.pl po dokonaniu jakiejkolwiek modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na te zmiany.

2. Regulamin Usług dostępnych na stronieSprawdzAUTO.pl

2.1. SprawdzAUTO.pl zapewnia swoim użytkownikom możliwość otrzymania dwóch rodzajów Raportów: bezpłatnego raportu wstępnego oraz kompleksowego raportu płatnego.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się i potwierdza, że przed zamówieniem płatnego Raportu w pełni zapoznał się z wynikami wstępnego (bezpłatnego) sprawdzenia. Użytkownik rozumie, że końcowy (płatny) Raport będzie zawierał tylko te informacje, o których istnieniu został poinformowany we wstępnym (bezpłatnym) Raporcie.

2.3. Raport może być wykorzystywany wyłącznie w celach poglądowych i nie może być traktowany jako wiarygodne narzędzie do oceny stanu pojazdu.

2.4. Wszelkie porady zawarte w Raportach lub na stronie internetowej nie mogą być traktowane jako wymóg ani rekomendacja do zakupu pojazdu określonego w Raporcie.

2.5. Pieniądze zapłacone za Raport nie zostaną zwrócone, jeżeli treść Raportu końcowego (płatnego) odpowiada treści Raportu początkowego (bezpłatnego).

3. Zastrzeżenia dotyczące NMVTIS

3.1. National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) jest systemem elektronicznym zawierającym informacje o niektórych samochodach posiadających tytuły własności w Stanach Zjednoczonych. NMVTIS ma służyć jako wiarygodne źródło informacji o tytule własności i historii samochodów, ale nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących historii napraw pojazdów.

3.2. Wszystkie stany, firmy ubezpieczeniowe oraz punkty skupu złomu i złomowania pojazdów są zobowiązane przez prawo federalne do regularnego przekazywania informacji do NMVTIS. Jednakże NMVTIS nie zawiera informacji o wszystkich pojazdach silnikowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ niektóre stany nie przekazują jeszcze danych o pojazdach do systemu. Obecnie dane przekazywane do NMVTIS przez stany są dostarczane w różnych ramach czasowych: niektóre stany przekazują i aktualizują dane NMVTIS w „czasie rzeczywistym” (w momencie wystąpienia transakcji związanych z tytułem własności), inne stany przesyłają aktualizacje rzadziej, np. raz na 24 godziny lub w ciągu kilku dni.

3.3. Informacje o wcześniejszych, znacznych uszkodzeniach pojazdu mogą nie być zawarte w systemie, jeśli pojazd nigdy nie został uznany przez firmę ubezpieczeniową (lub inny odpowiedni podmiot) za „szkodę całkowitą” lub nie został oznaczony przez państwową agencję do spraw tytułów własności. I odwrotnie, firma ubezpieczeniowa może być zobowiązana do zgłoszenia „szkody całkowitej”, nawet jeśli państwo nadające pojazdowi prawo do poruszania się po drogach publicznych, nie określiło go jako „pozostałości” lub „złom”. Przed podjęciem decyzji o zakupie pojazdu, konsumenci mogą chcieć przeprowadzić niezależną kontrolę pojazdu, uzyskać raport historii pojazdu NMVTIS oraz skorzystać z innych dostępnych źródeł informacji o pojeździe.

3.4. Informacje zawarte w NMVTIS obejmują:

  • Informacje od uczestniczących w programie stanowych agencji ds. tytułów własności pojazdów.
  • Informacje o samochodach, autobusach, pojazdach ciężarowych, motocyklach, pojazdach rekreacyjnych, kamperach i ciągnikach. NMVTIS może obecnie nie zawierać pojazdów komercyjnych, jeśli te pojazdy nie są zawarte w stanowej podstawowej bazie danych tytułów własności (w niektórych stanach, te pojazdy są zarządzane przez oddzielną agencję państwową), chociaż te rekordy mogą być dodane w późniejszym czasie.
  • Informacje o „markach” stosowanych w odniesieniu do pojazdów dostarczonych przez uczestniczące stanowe agencje ds. tytułów własności pojazdów silnikowych. Typy marek i definicje różnią się w zależności od stanu, ale mogą dostarczyć przydatnych informacji o stanie lub wcześniejszym użytkowaniu pojazdu.
  • Ostatni znany stan licznika kilometrów w rejestrze tytułu własności.
  • Informacje od towarzystw ubezpieczeniowych i firm zajmujących się recyklingiem samochodów, w tym złomowisk i punktów złomowania, od których wymaga się, by zgłaszały określone zdarzenia od 31 marca 2009 roku. Informacje te będą określać, czy pojazd został określony jako „szkoda całkowita” przez ubezpieczyciela.
  • Informacje od złomowisk i punktów złomowania, które otrzymały pojazd „cash for clunker”, będący przedmiotem wymiany w ramach programu Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS).

Konsumentom zaleca się odwiedzenie strony www.vehiclehistory.gov w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat interpretacji informacji zawartych w systemie oraz zrozumienia znaczenia różnych oznaczeń umieszczanych na pojazdach przez uczestniczące w systemie stanowe agencje do spraw nadawania tytułów pojazdów.

4. Usługi Płatne

4.1. Za Usługi świadczone w Serwisie SprawdzAUTO.pl należy płacić kartą bankową. Usługi Płatne mogą być świadczone na rzecz Użytkownika dopiero po ich opłaceniu przez Użytkownika zgodnie z procedurą określoną na Stronie SprawdzAUTO.pl.

4.2. Użytkownicy SprawdzAUTO.pl mogą zamówić za określoną opłatą kompleksową historię pojazdu.

4.3. Usługodawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług na czas nieokreślony w trakcie trwania prewencyjnego procesu serwisowego.

5. Konsekwencje naruszenia zasad

5.1. Zamawiając Raport i korzystając z niego, Użytkownik musi przestrzegać niniejszego Regulaminu. W zależności od charakteru naruszenia, Usługodawca będzie miał prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług dostępnych w SprawdzAUTO.pl.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia, w każdym czasie i bez uprzedzenia, dostępu Użytkownika do SprawdzAUTO.pl lub korzystania przez niego z Usług dostępnych w SprawdzAUTO.pl w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź odrębnych przepisów. O wszelkich sankcjach nałożonych za naruszenie niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

6.1. Usługodawca jest odpowiedzialny za techniczne zamieszczenie informacji zawartych w Raporcie na Stronie SprawdzAUTO.pl wyłącznie w przypadku, gdy Raport spełnia wszystkie wymagania określone w Regulaminie oraz za techniczną obsługę bazy danych tej witryny.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość informacji zawartych w Raporcie ani za jego treść. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Raportu.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu SprawdzAUTO.pl lub jego bazy danych, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

6.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe posługiwanie się hasłem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wykorzystania poufnych informacji przez osoby trzecie.

7. Zasady przetwarzania danych ustalone przez Politykę Prywatności SprawdzAUTO.pl

8. Prawa własności intelektualnej

8.1. Usługodawca jest właścicielem wszelkich praw do zawartości SprawdzAUTO.pl i posiada wyłączne prawo do ich wykorzystywania. Wszelkie marki produktów lub usług, wzory, nazwy, logotypy oraz inne elementy udostępniane w SprawdzAUTO.pl są własnością Usługodawcy lub są przez niego licencjonowane.

8.2. Jakiekolwiek przetwarzanie, kopiowanie i/ lub inne wykorzystywanie treści lub wzoru SprawdzAUTO.pl przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Usługodawcy i/ lub bez przestrzegania niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw ścigane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

9. Rozwiązywanie sporów

9.1. Działalność Serwisu SprawdzAUTO.pl podlega prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wszelkie spory wynikające z lub związane z działalnością Serwisu SprawdzAUTO.pl będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

9.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a przedsiębiorcami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

9.3. Użytkownik niebędący przedsiębiorcą powinien w pierwszej kolejności zgłosić swoje żądanie i/ lub reklamację dotyczącą działalności lub usług SprawdzAUTO.pl do Usługodawcy w formie pisemnej, określając swoje roszczenia. Pisma prosimy kierować na adres info@SprawdzAUTO.pl. Spory prawne będą rozstrzygane w sposób przewidziany przepisami prawa.

10. Polityka plików Cookie ustalona przez Politykę Prywatności SprawdzAuto.pl

11. Środki ochrony informacji

11.1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Usługodawca wdraża odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, które pomagają chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Działalność usługodawcy mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa obejmuje m.in. ochronę personelu, informacji, infrastruktury informatycznej, sieci wewnętrznych i publicznych, budynków biurowych oraz sprzętu komputerowego.

11.2. usługodawca przypomina Użytkownikowi, że to na nim ciąży odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa swoich danych logowania. Usługodawca prosi Użytkownika o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania i przechowywania danych logowania. Użytkownik powinien wylogować się z przeglądarki po zakończeniu sesji, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do poczty elektronicznej lub danych osobowych Użytkownika, zwłaszcza w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z komputerów publicznych (np. w kafejce internetowej lub bibliotece).

11.3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu ochrony przetwarzanych danych Użytkownika, jednak biorąc pod uwagę fakt, że informacje Użytkownika są przesyłane za pośrednictwem Internetu, Dostawca Usług ostrzega, że nie może zagwarantować i nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Użytkownika, w tym danych osobowych Użytkownika.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin staje się wiążący w momencie, w którym Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i pozostaje w mocy przez cały okres trwania stosunku pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

12.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie SprawdzAUTO.pl.

12.3. Po wejściu w życie zmian Regulaminu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tymi zmianami i w pełni je akceptuje poprzez dalsze korzystanie ze SprawdzAUTO.pl. Usługi zamówione przed zmianą Regulaminu SprawdzAUTO.pl będą świadczone w sposób i w terminach określonych w Regulaminie obowiązującym w tym czasie.