Polityka prywatności

1. Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) pomaga zrozumieć, jakie dane są gromadzone przez cV Group UAB, firmę posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną pod numerem 303134915, pod adresem Visorių 2-307, Wilno („Usługodawca”), na stronie internetowej www.sprawdzauto.pl („Strona”), telefonicznie i/ lub przez pocztę elektroniczną oraz w jakim celu dane te są wykorzystywane.

2. Jakie dane osobowe zbieramy?

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę, biuro lub kontaktujesz się z nami mailowo bądź telefonicznie, możemy zbierać następujące dane:

 • Do celów rejestracji: adres e-mail. Jeśli zarejestrujesz się za pośrednictwem konta na Facebooku, otrzymamy adres e-mail z tej sieci społecznościowej. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy i przechowywane przez dziesięć (10) lat od Twojej ostatniej wizyty na naszej Stronie.
 • W celu świadczenia usług: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, informacje o płatności za usługę oraz inne dobrowolnie podane przez Ciebie informacje. W przypadku rejestracji za pośrednictwem konta na Facebooku otrzymamy Twój adres e-mail z tego portalu społecznościowego. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy i przechowywane przez dziesięć (10) lat od ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.
 • Dla celów marketingu bezpośredniego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Usługodawca przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/ lub udzielonej zgody.

O ile nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu wobec otrzymywania wiadomości marketingowych poprzez kliknięcie „Nie wyrażam zgody” podczas zakupu produktu i/ lub usługi w Serwisie, Usługodawca będzie przetwarzał Twoje (jako klienta Usługodawcy) dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail) w celach marketingu bezpośredniego oraz wysyłał Ci wiadomości e-mail na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu skontaktowania się z Tobą i przekazania Ci aktualności oraz innych informacji o produktach i/ lub ofertach Usługodawcy. W każdej wiadomości Użytkownik będzie miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości poprzez powiadomienie na podany adres e-mail lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Na podstawie udzielonej zgody i/ lub uzasadnionego interesu Usługodawcy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu (5) lat od momentu podjęcia przez Użytkownika działań na naszej Stronie (logowanie, rejestracja i/ lub inne aktywne kroki).

 • Informacje o komputerze, wizytach i korzystaniu ze Strony Internetowej i/ lub Aplikacji Mobilnej, w tym adres IP oraz czas i data zalogowania się na Stronie Internetowej i/ lub w Aplikacji Mobilnej. Dane te są przetwarzane na podstawie zgody i przechowywane przez okres określony w poniższej tabeli. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Pliki cookie”.
 • Wszelkie inne dane osobowe, które mogą zostać przekazane przez Użytkownika w dowolnym momencie w trakcie naszej komunikacji: pocztą elektroniczną, listownie, telefonicznie lub po przybyciu do naszego biura. Dane te będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i przechowywane przez okres dwóch lat. W przypadku złożenia przez Użytkownika skargi, reklamacji lub wniosku drogą elektroniczną, pisemną lub w inny sposób, dobrowolnie podane dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia takiej skargi, reklamacji i/ lub wniosku i przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat.

3. Pliki Cookies

Cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który za zgodą Użytkownika zapisujemy w przeglądarce lub na dysku twardym komputera Użytkownika. Używamy różnych plików cookie do różnych celów. Pliki cookie pomagają nam odróżnić Cię od innych użytkowników Strony, a tym samym zapewnić przyjemniejsze przeglądanie i ulepszyć naszą Stronę.

Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie wszystkich plików cookie, a niektóre pozwalają na odrzucenie tylko plików cookie firm trzecich. Użytkownik może skorzystać z tych opcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki lub urządzenia. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie ze Strony i nie będzie możliwości korzystania z niektórych usług świadczonych na Stronie bez plików cookie.

Używamy następujących plików cookies (szczegółowa lista dostępna jest TUTAJ):

(a) Niezbędne pliki cookie.

Te pliki cookie są wymagane do działania naszej Strony. Mogą to być pliki cookie, które np. umożliwiają dostęp do chronionych obszarów Strony, pozwalają na rejestrację na wydarzenia lub korzystanie z innych usług.

(b) Analityczne i/ lub wydajnościowe pliki cookie.

Pozwalają nam one na rozpoznanie i policzenie liczby odwiedzających oraz sprawdzenie, w jaki sposób poruszają się oni po naszej Stronie w czasie korzystania z niej. Pomaga nam to w ulepszaniu sposobu działania naszej Strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają. Podstawą do przetwarzania danych zebranych przez te pliki cookie jest udzielona zgoda.

(c) Funkcjonalność i reklamowe pliki cookie.

Te pliki cookie służą do rozpoznawania klientów, gdy powracają oni na Stronę. Dzięki temu możemy pokazywać Ci spersonalizowane treści, zapamiętywać istotne dla Ciebie informacje oraz reklamować się. Podstawą przetwarzania danych gromadzonych przez te pliki cookie jest udzielona zgoda.

Jeśli jednak sprzeciwiasz się wykorzystywaniu plików cookies i/ lub chcesz wycofać swoją zgodę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@sprawdzauto.pl.

4. Marketing bezpośredni

Jeśli chcesz otrzymywać nasze wiadomości i oferty, możesz wyrazić zgodę na marketing bezpośredni podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, klikając „ZGADZAM SIĘ” na otrzymywanie wiadomości i ofert pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego, informując nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@sprawdzauto.pl i/ lub klikając odpowiedni link w każdej wiadomości o ofertach wysyłanych do Użytkownika.

5. Media społecznościowe

Wszystkie informacje przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem mediów społecznościowych (w tym korzystanie z przycisków Lubię to i Śledź oraz inna komunikacja) są kontrolowane przez administratora sieci społecznościowej.

Strona zawiera linki do naszych kont w mediach społecznościowych.

Zalecamy zapoznanie się z informacjami o prywatności stron trzecich i bezpośredni kontakt z dostawcami usług, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez nich Twoich danych osobowych.

6. Dane osobowe dotyczące dzieci

Usługi świadczone w ramach Strony przeznaczone są dla osób powyżej 14 roku życia. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przetwarzamy dane osób młodszych niż określone w niniejszym dokumencie, usuniemy takie dane z baz danych.

7. Odbiorcy danych

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym pracownikom, menedżerom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne (np. transakcje finansowe na Stronie mogą być przetwarzane przez naszych dostawców usług płatniczych), dostawcom usług hostingowych, dostawcom serwerów i utrzymania serwerów, dostawcom usług poczty elektronicznej itp.

Ponadto, możemy ujawnić informacje o Tobie:

 • jeśli jest to wymagane przez prawo;
 • w celu ochrony naszych praw lub interesów (w tym przekazywania Twoich danych stronom trzecim w celu odzyskania Twojego długu wobec nas).

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności, nie przekazujemy danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim w celu zaoferowania Użytkownikowi produktu i/ lub usługi wyłącznie za uprzednią zgodą. Jeśli jednak Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie swoich danych osobom trzecim, może ją wycofać w dowolnym momencie.

W każdym przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego musi być spełniony jeden z następujących warunków: (i) dane są przekazywane do państwa, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony; (ii) przekazywanie danych odbywa się z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa; (iii) jeżeli dane nie mogą być przekazywane zgodnie z punktami (i) i (ii), zachowane są odstępstwa określone w przepisach prawa.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej i innych przepisów. Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, jak również przed wszelkimi innymi nieuprawnionymi formami przetwarzania.

Jednakże transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpiecznej transmisji danych przez Internet.

9. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

 • złożenia pisemnego wniosku o udzielenie informacji, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane dotyczące Ciebie; jeżeli tak, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania następujących informacji: cele przetwarzania danych; kategorie danych osobowych; odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych, którzy otrzymali lub otrzymają Twoje dane osobowe; w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących Ciebie;
 • zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą. Niemniej jednak, prawo to nie jest bezwzględne i może być uzasadnione tylko co najmniej jednym z następujących powodów: dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; zdecydujesz się wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody i nie ma innych podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych w jednym z następujących przypadków: kwestionujesz prawidłowość danych (w takim przypadku przetwarzanie zostanie ograniczone na okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości Państwa danych osobowych); przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich przetwarzania; nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, takie dane osobowe mogą być przetwarzane (z wyjątkiem ich przechowywania) wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/ lub ochrony praw Twoich lub innych osób, lub ze względu na interes publiczny;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody;
 • żądania przeniesienia przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych do innego administratora danych, o ile jest to technicznie wykonalne;
 • wniesienia skargi do nas lub do Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uważasz, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały i/ lub mogą zostać naruszone.

10. Witryny stron trzecich

Nasza Strona może zawierać odnośniki do zasobów stron trzecich. Nie odpowiadamy za politykę prywatności i jej wdrożenia w witrynach stron trzecich.

11. Odpowiedzialność

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i danych użytkownika oraz za wszelkie działania (transmisja danych, składane zamówienia itp.) wykonywane na naszej Stronie przy użyciu jego danych logowania. Użytkownik nie może ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Jeżeli z usług naszej Strony korzysta osoba trzecia, która zalogowała się przy użyciu Twoich danych logowania, zakładamy, że to Ty. W przypadku utraty danych logowania, należy niezwłocznie poinformować nas o tym pocztą, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Jesteś odpowiedzialny za dokładność, poprawność i kompletność informacji podanych przez Ciebie. W przypadku zmiany danych osobowych należy niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie poprzez zmianę danych w formularzu rejestracyjnym lub, jeśli dane nie zostały podane w formularzu rejestracyjnym, pisząc do nas na adres e-mail. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ciebie w związku z podaniem przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowaniem nas o ich zmianie.

12. Zmiany Polityki Prywatności

Możemy aktualizować lub zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie. Taka zaktualizowana lub zmieniona Polityka Prywatności wejdzie w życie po jej opublikowaniu na naszej Stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce Prywatności zostaną one opublikowane na Stronie. Niemniej jednak powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę i upewnić się, że aktualna wersja Polityki Prywatności jest dla Ciebie do przyjęcia.

13. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z następujących danych kontaktowych:

cV Group UAB

Numer w rejestrze: 303134915

Adres: Visorių 2-307, LT-08300 Wilno

E-mail: info@sprwadzauto.pl

Na otrzymane wnioski, skargi lub roszczenia odpowiemy w terminie i zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo. Dołożymy starań, aby udzielić Ci informacji jak najszybciej, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania Twojej prośby.

W przypadku podejrzenia co do tożsamości osoby składającej wniosek, skargę lub reklamację, mamy prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości wnioskodawcy.

Jeżeli nie będziemy w stanie udzielić Ci żądanych informacji i/ lub będziesz mieć jakiekolwiek roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie zmiany w Polityce Prywatności: 15 lipca 2020